QuanTheAmThienVien's videos
All | Past Broadcasts | Highlights
 • 7:02 Highlight

  ago

  Buổi Hội Thảo của Quan Thến Âm Thiền Viện Trên PalTalk

  3 Views

  Đoạn kết của buổi họp của Quan Thế Âm Thiền Viện trên PalTalk trong Đạo Tràng Quan The Am Thien Vien... more

  Highlighted by:
 • 4:19 Highlight

  ago

  Kinh Duy Ma Cật 34 6/6

  1 View

  Thời pháp thoại KINH DUY MA CẬT do thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Đại Sư Pháp Vân, Trụ Trì Quan Thế... more

  Highlighted by:
 • 11:38 Highlight

  ago

  Kinh Duy Ma Cật 34 5/6

  0 Views

  Thời pháp thoại KINH DUY MA CẬT do thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Đại Sư Pháp Vân, Trụ Trì Quan Thế... more

  Highlighted by:
 • 15:00 Highlight

  ago

  Kinh Duy Ma Cật 34 4/6

  0 Views

  Thời pháp thoại KINH DUY MA CẬT do thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Đại Sư Pháp Vân, Trụ Trì Quan Thế... more

  Highlighted by:
 • 15:00 Highlight

  ago

  Kinh Duy Ma Cật 34 3/6

  0 Views

  Thời pháp thoại KINH DUY MA CẬT do thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Đại Sư Pháp Vân, Trụ Trì Quan Thế... more

  Highlighted by:
 • 14:59 Highlight

  ago

  Kinh Duy Ma Cật 34 2/6

  0 Views

  Thời pháp thoại KINH DUY MA CẬT do thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Đại Sư Pháp Vân, Trụ Trì Quan Thế... more

  Highlighted by:
 • 11:10 Highlight

  ago

  Kinh Duy Ma Cật 34 1/6

  0 Views

  Thời pháp thoại KINH DUY MA CẬT do thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Đại Sư Pháp Vân, Trụ Trì Quan Thế... more

  Highlighted by:
 • 6:15 Highlight

  ago

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 5

  3 Views

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Đại Sư Pháp Vân (Thầy Thích Trí Tạng) thuyết giảng. Loạt thời thời pháp... more

  Highlighted by:
 • 2:15 Highlight

  ago

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4

  1 View

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Đại Sư Pháp Vân (Thầy Thích Trí Tạng) thuyết giảng. Loạt thời thời pháp... more

  Highlighted by:
 • 1:00 Highlight

  ago

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 3

  0 Views

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Đại Sư Pháp Vân (Thầy Thích Trí Tạng) thuyết giảng. Loạt thời thời pháp... more

  Highlighted by:
About
Phương tiện truyền thông các thời pháp của Thầy Pháp Vân và Ni Sư Kim Cang Viên Giác
6,472 Total views | 25 Videos Member since November 8, 2009