پخش مستقیم کنگره ششم حزب حکمتیست's videos
All | Past Broadcasts
About
کنگره ششم حزب کمونیست کارگری ایران با مشاهده می کنید. کنگره ششم حزب حکمتیست در روزهای 4 و پنج مه 2013 برگزار می گردد. آزادی، برابری، حکومت کارگری
7,524 Total views | 0 Videos Member since March 6, 2012